Eine Bedienungsanleitung SONY SPK-THC herunterladen

Sprachen: Deutsch und noch 3
  • Italienisch
  • Portugiesisch
  • Schwedisch
Seiten:2
Auf der Website kann man die Vollversion des Dokuments sehen und sie im PDF-Format herunterladen.
Seite 1 von 2
W
T
MENU
W
T
MENU
W
T
POWER
POWER
POWER
W
T
W
T
MENU
Huvudfunktioner
Användbart på upp till 3 meters vattendjup.
•Det här skyddsfodralet, SPK-THC, är bara avsett för att användas med
Sonys digitala stillbildskamera DSC-T10/T9.
•Skyddsfodralet är vattenbeständigt och gör att du kan använda den
digitala stillbildskameran i regn, i snö och på stranden.
Om den vattentäta packningen kommer i kläm, eller om det kommer
sand eller smuts på den, kan det orsaka läckage när skyddsfodralet
befinner sig under vatten. Kontrollera alltid den vattentäta packningen
innan du använder fodralet.
Obs!
•Mer information om hur du använder den digitala stillbildskameran med
det här skyddsfodralet finns i bruksanvisningen till den digitala
stillbildskameran.
•Om det mot all förmodan skulle hända att skyddsfodralet inte fungerar
som det är tänkt så att det uppstår skador på grund av läckage, har inte
Sony utfärdat någon garanti som täcker skador på utrustningen i
skyddsfodralet (den digitala stillbildskameran, batteriet, osv.) eller
innehållet i de inspelningar du gjort, eller andra kostnader som uppstår
på grund av ett sådant fel.
Försiktighetsåtgärder
•Utsätt inte frontglaset för kraftiga stötar, det kan gå sönder.
•Undvik att öppna skyddsfodralet på stranden eller när du är ute i vattnet.
Förberedelser, som t.ex. installation av den digitala stillbildskameran eller
byte av ”Memory Stick Duo”, bör göras på en plats där luftfuktigheten
och salthalten är låg.
•Kasta inte skyddsfodralet i vattnet.
•Undvik att använda skyddsfodralet på en plats med höga vågor.
•Undvik att använda skyddsfodralet:
– där det är mycket varmt och fuktigt.
– där vattnet är varmare än 40 ˚C.
– där det är kallare än 0 ˚C.
I dessa fall kan det bildas kondens eller uppstå läckage som kan skada
utrustningen.
•Använd inte skyddsfodralet längre än 30 minuter på en plats där
temperaturen överstiger 35 ˚C.
•Var försiktig så att du inte tappar den digitala videokameran när du tar ur
eller stoppar in den i skyddsfodralet.
•Lämna inte skyddsfodralet någon längre stund i direkt solljus eller där det
är mycket varmt och fuktigt. Om du inte kan undvika att lämna
skyddsfodralet i direkt solljus bör du täcka över det med en handduk eller
liknande som skydd.
•Den digitala stillbildskameran blir varm om du använder den i
skyddsfodralet under en längre tid. Innan du tar ur den digitala
stillbildskameran från skyddsfodralet bör du låta det svalna genom att
lägga det en stund i skuggan, eller på någon annan plats där det är svalt.
Om det har kommit sololja på skyddsfodralet bör du tvätta av det
ordentligt med ljummet vatten. Om du inte tvättar bort eventuell sololja
som kommit på skyddsfodralet finns det risk för att ytan blir missfärgad
eller skadad (det kan t.ex. uppstå sprickor på ytan).
Läckage
Om du upptäcker att vatten läcker in bör du genast sluta utsätta
skyddsfodralet för vatten.
Om den digitala stillbildskameran blivit våt bör du genast ta den till
närmaste Sony-återförsäljare. Kunden får själv stå för eventuella
reparationskostnader.
Hantering av den vattentäta packningen
Vad är den vattentäta packningen?
Det är vattentäta packningar som är den yttersta garanten för att
skyddsfodralet och liknande utrustningar är vattentäta. (Se ill.
A
)
Det är mycket viktigt att den vattentäta packningen underhålls på
rätt sätt. Om du inte underhåller den vattentäta packningen enligt
instruktionerna kan det leda till läckage som till och med kan göra
så att skyddsfodralet sjunker när det används i vatten.
Hantering av den vattentäta packningen
Inpassning av den vattentäta packningen
Undvik att passa in den vattentäta packningen där det är dammigt eller
sandigt.
1
Ta bort den vattentäta packningen. (Se ill.
B
)
•Bilden visar hur du på ett enkelt sätt tar bort den vattentäta
packningen genom att lyfta ur den i den riktning som pilen visar.
Se upp så att du inte råkar repa den vattentäta packningen med
nageln.
•Använd inte ett föremål som är spetsigt eller gjort av metall för att ta
bort den vattentäta packningen.
Sådana föremål kan repa eller skada packningskanalen på
skyddsfodralet eller den vattentäta packningen.
2
Kontrollera den vattentäta packningen.
•Kontrollera följande noggrant. Om du hittar något av följande på den
vattentäta packningen torkar du bort det med en mjuk duk eller
näsduk.
– Finns det smuts, sand, hår, damm, salt, trådrester eller liknande på
den vattentäta packningen?
– Finns det gammalt fett på den vattentäta packningen?
•Stryk med fingret försiktigt längs den vattentäta packningen och känn
efter om du kan känna några ojämnheter som skvallrar om
föroreningar som är svåra att upptäcka med ögat.
•Se till att inga fibrer från duken eller näsduken finns kvar på den
vattentäta packningen efter det att du har torkat av den.
•Syna den vattentäta packningen och leta efter sprickor, böjningar,
ojämnheter, små bristningar, repor, sand osv. Byt ut den vattentäta
packningen om den har sprickor eller repor.
3
Kontrollera packningskanalen.
Det kan finnas sand eller saltbildningar i packningskanalen. Du kan få
bort eventuell sand och eventuellt salt med tryckluft eller genom torka
bort det med bomullstops. Se till att inga fibrer från bomullstopsen blir
kvar på insidan.
4
Kontrollera på samma sätt kontaktytan på skyddsfodralet (den
yta som packningen ligger an emot när skyddsfodralet stängs).
5
Smörj in den vattentäta packningen med fett.
•Använd fingertopparna för att dra ut en liten fettdroppe till ett tunt
lager över hela ytan på den vattentäta packningen. (Se ill.
C
)
•Använd inte papper eller tyg eftersom fibrer lätt fastnar på den
vattentäta packningen.
•Se till att det alltid finns ett tunt fettlager på den vattentäta
packningen. Fettet skyddar den vattentäta packningen och förlänger
dess livstid.
•När du har smort in den vattentäta packningen med fett passar du
genast in den i packningskanalen. Låt inte den infettade vattentäta
packningen bli liggande på ett bord eller liknande.
6
Passa in den vattentäta packningen i skyddsfodralets
packningskanal.
När du passar in den vattentäta packningen i kanalen på skyddsfodralet
bör du samtidigt kontrollera följande:
– Kontrollera att den vattentäta packningen är insmord med det
medföljande fettet.
– Se efter så att det inte finns någon smuts på den vattentäta packningen.
– Kontrollera att den vattentäta packningen inte är vriden eller glappar
(Se ill.
D
)
Hur du kontrollerar läckor
När du bytt ut den vattentäta packningen stänger du skyddsfodralet utan
att sätta i den utrustning som du tänker använda i fodralet. Sänk ned
skyddsfodralet i vatten till ungefär 15 cm djup och håll det där ungefär 3
minuter och se sedan efter om du kan upptäcka något läckage.
Underhåll
Om du låter skyddsfodralet torka med havsvatten i packningskanalen finns
det risk för att saltkristaller bildas, vilket kan äventyra den vattentäta
packningens funktion.
Hur länge en vattentät packning kan användas
Hur länge en vattentät packningen kan användas beror dels på hur ofta du
använder skyddsfodralet, dels på under vilka förhållanden det använts.
Som tumregel kan du räkna med en livslängd på runt ett år.
Även om den vattentäta packningen inte har några skåror eller repor kan
slitage och en långvarig användning deformera den så att den inte längre
kan hålla tätt mot vatten. Byt ut den vattentäta packningen mot en ny om
du upptäcker sprickor, skevheter, ojämnheter, tunna skåror, repor,
inbäddade sandkorn och liknande.
När du bytt ut den vattentäta packningen bör du kontrollera att inte vatten
läcker in.
Sports Pack
2-657-746-
22
(1)
SPK-THC
© 2005 Sony Corporation
Printed in Japan
Bedienungsanleitung
Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Deutsch
Svenska
Hauptmerkmale
Verwendbar in Wassertiefen von bis zu 3 m.
•Das Sportgehäuse SPK-THC ist speziell für die digitale Standbildkamera
DSC-T10/T9 von Sony konzipiert.
•Das Sportgehäuse ist wassergeschützt und ermöglicht den Einsatz der
digitalen Standbildkamera bei Regen, im Schnee oder am Meer.
Wenn die Dichtung nicht fest sitzt oder beschädigt ist bzw. wenn sich
Sand oder Schmutz auf der Dichtung befindet, kann Wasser eindringen.
Überprüfen Sie die Dichtung unbedingt vor dem Gebrauch.
Hinweise
•Wie Sie die digitale Standbildkamera mit diesem Gehäuse benutzen,
schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zur digitalen
Standbildkamera nach.
•In dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine Funktionsstörung des
Sportgehäuses einen Schaden durch Eindringen von Wasser verursacht,
übernimmt Sony keine Haftung für eine Beschädigung der darin
enthaltenen Ausrüstungsteile (digitale Standbildkamera, Akku usw.) und
der Aufnahmen und leistet auch keinen Schadenersatz für die mit den
Aufnahmen verbundenen Unkosten.
Vorsichtsmaßnahmen
•Schützen Sie das Frontglas vor Stößen, da es sonst springen könnte.
•Öffnen Sie das Sportgehäuse möglichst nicht am Strand oder auf dem
Wasser. Vorbereitungen wie das Einsetzen der digitalen Standbildkamera
und das Auswechseln des „Memory Stick Duo“ sollten Sie an einem Ort
ausführen, an dem die Geräte keiner Feuchtigkeit und keiner salzigen
Seeluft ausgesetzt sind.
•Werfen Sie das Sportgehäuse nicht ins Wasser.
•Verwenden Sie das Sportgehäuse möglichst nicht bei hohem Wellengang.
•Verwenden Sie das Sportgehäuse möglichst nicht unter folgenden
Bedingungen:
– an einem sehr heißen oder feuchten Ort.
– bei Wassertemperaturen von über 40 °C.
– bei Lufttemperaturen unter 0 °C.
Unter solchen Bedingungen kann sich Feuchtigkeit niederschlagen oder
Wasser eindringen und die Ausrüstung wird möglicherweise beschädigt.
•Verwenden Sie das Sportgehäuse bei Temperaturen über 35 °C nicht
länger als 30 Minuten auf einmal.
•Achten Sie beim Einsetzen und Herausnehmen der digitalen
Standbildkamera darauf, dass sie nicht herunterfällt.
•Lassen Sie das Sportgehäuse nicht längere Zeit in direktem Sonnenlicht
oder an einem sehr heißen und feuchten Ort liegen. Sollten Sie jedoch
keinen schattigen Platz finden, schützen Sie das Sportgehäuse zumindest
mit einem Handtuch o. ä. vor direkter Sonne.
•Die digitale Standbildkamera erwärmt sich nach längerem Betrieb im
Sportgehäuse. Lassen Sie das Sportgehäuse einige Zeit im Schatten oder
an einem kühlen Ort abkühlen, bevor Sie die digitale Standbildkamera
herausnehmen.
Waschen Sie Sonnenöl gegebenenfalls sorgfältig mit lauwarmem Wasser
vom Sportgehäuse ab. Sonnenöl kann das Gehäusematerial angreifen, so
dass es sich verfärbt oder Risse bekommt.
Eindringen von Wasser
Wenn Wasser eindringt, nehmen Sie das Sportgehäuse umgehend aus dem
Wasser.
Wenn die digitale Standbildkamera nass geworden ist, bringen Sie sie
umgehend zum nächsten Sony-Händler. Reparaturen sind kostenpflichtig.
Umgang mit der Dichtung
Was ist die Dichtung?
Die Dichtung sorgt dafür, dass das Sportgehäuse wasserdicht schließt und
die darin eingesetzten Geräte trocken bleiben (siehe Abbildung
A
).
Die Wartung der Dichtung ist daher sehr wichtig. Bei
Nichtbeachtung der Wartungshinweise zur Dichtung kann es zu
einem Eindringen von Wasser und zum Sinken des Sportgehäuses
kommen.
Umgang mit der Dichtung
Einsetzen der Dichtung
Setzen Sie die Dichtung möglichst nicht an staubigen oder sandigen Orten
ein.
1
Entfernen Sie die Dichtung (siehe Abbildung
B
).
•Die Dichtung lässt sich leicht entfernen, wenn Sie sie wie in der
Abbildung gezeigt in Pfeilrichtung anheben.
Achten Sie darauf, die Dichtung nicht mit dem Fingernagel zu
zerkratzen.
•Verwenden Sie zum Entfernen der Dichtung keinen spitzen
Gegenstand und keinen Metallgegenstand.
Solche Gegenstände können die Nut im Sportgehäuse oder die
Dichtung zerkratzen oder anderweitig beschädigen.
2
Überprüfen Sie die Dichtung.
•Achten Sie besonders auf folgende Punkte. Wischen Sie die Dichtung
bei Bedarf mit einem weichen Tuch oder Papier sauber.
– Befinden sich Schmutz, Sand, Haare, Staub, Salz, Fasern usw. auf der
Dichtung?
– Befindet sich altes Fett auf der Dichtung?
•Fahren Sie mit der Fingerspitze sorgfältig über die Dichtung und
prüfen Sie auf nicht sichtbare Verschmutzungen.
•Achten Sie darauf, dass nach dem Abwischen der Dichtung keine
Textil- oder Papierfasern auf der Dichtung zurückbleiben.
•Überprüfen Sie die Dichtung auf Risse, Verformungen, Druckstellen,
feine Kerben, Kratzer, Sandeinschlüsse usw. Tauschen Sie die
Dichtung aus, wenn sie Risse oder Kratzer aufweist.
3
Überprüfen Sie die Dichtungsnut.
Staubkörner oder getrocknete Salzkörner können in die Nut gelangen.
Reinigen Sie die Nut mit einem Staubbläser oder einem Wattestäbchen.
Achten Sie darauf, dass keine Fasern vom Wattestäbchen in der Nut
zurückbleiben.
4
Überprüfen Sie die Kontaktfläche auf der anderen Seite der
Dichtung auf die gleiche Weise.
5
Fetten Sie die Dichtung leicht ein.
•Verteilen Sie mit den Fingerspitzen einen kleinen Fetttropfen dünn auf
der gesamten Dichtungsoberfläche (siehe Abbildung
C
).
•Verwenden Sie kein Papier und kein Tuch, da andernfalls Fasern an
der Dichtung haften bleiben können.
•Achten Sie darauf, dass sich immer ein dünner Fettfilm auf der
Dichtungsoberfläche befindet. Das Fett schützt die Dichtung und
verhindert Verschleiß.
•Setzen Sie die Dichtung sofort ein, nachdem Sie sie eingefettet haben.
Lassen Sie die eingefettete Dichtung nicht auf einem Tisch oder einer
anderen Fläche liegen.
6
Setzen Sie die Dichtung in die Nut am Sportgehäuse ein.
Setzen Sie die Dichtung gleichmäßig in die Nut ein und achten Sie dabei
besonders auf folgende Punkte:
Überprüfen Sie, ob die Dichtung leicht mit dem mitgelieferten Fett
eingefettet ist.
Überprüfen Sie die Dichtung auf Schmutz.
Achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht verdreht oder lose ist
(siehe Abbildung
D
).
So überprüfen Sie das Gehäuse auf Dichtigkeit
Schließen Sie nach dem Einsetzen der Dichtung das Sportgehäuse, ohne
irgendwelche Geräte einzusetzen. Tauchen Sie das Sportgehäuse etwa 3
Minuten lang ca. 15 cm tief in Wasser ein und überprüfen Sie, ob Wasser
eindringt.
Wartung
Wenn Sie das Sportgehäuse trocknen lassen, obwohl sich noch Meerwasser
in der Dichtungsnut befindet, bilden sich Salzkristalle, die die Funktion der
Dichtung beeinträchtigen können.
Lebensdauer der Dichtung
Die Lebensdauer der Dichtung hängt davon ab, wie häufig und unter
welchen Bedingungen das Sportgehäuse verwendet wird. Im Allgemeinen
beträgt sie ein Jahr.
Auch wenn die Dichtung keine Risse bzw. Kratzer aufweist, verringert sich
die Dichtigkeit durch Verformungen und Verschleiß. Tauschen Sie die
Dichtung gegen eine neue aus, wenn Risse, Verformungen, Druckstellen,
feine Kerben, Kratzer, Sandeinschlüsse usw. auftreten.
Stellen Sie nach dem Austauschen der Dichtung sicher, dass kein Wasser in
das Sportgehäuse eindringt.
Fett
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Fett. Bei Verwendung des
Fetts eines anderen Herstellers kann es zu Schäden an der Dichtung und
zum Eindringen von Wasser in das Gehäuse kommen.
Antibeschlagmittel
Bringen Sie das mitgelieferte Antibeschlagmittel auf das Frontglas auf.
Dadurch kann das Beschlagen verhindert werden.
So verwenden Sie das Antibeschlagmittel
Bringen Sie 2 bis 3 Tropfen des Mittels auf das Frontglas auf und verteilen
Sie die Flüssigkeit gleichmäßig mit Wattestäbchen, einem weichen Tuch
oder Papier.
Dichtung, Fett und Antibeschlagmittel
Dichtung und Fett erhalten Sie beim Sony-Händler.
Dichtung (Artikelnr. 2-657-740-01)
Fett (Artikelnr. 2-582-620-01)
Antibeschlagmittel (Artikelnr. 3-072-039-01)
Wartung
•Nach Aufnahmen an Orten, an denen das Gehäuse der Seeluft ausgesetzt
war, waschen Sie Salz und Sand bei fest geschlossener Verschlusslasche
mit Süßwasser ab. Wischen Sie das Gehäuse dann mit einem trockenen,
weichen Tuch ab. Es empfiehlt sich, das Sportgehäuse etwa 30 Minuten
lang in Süßwasser zu tauchen. Wenn Salz darauf zurückbleibt, können die
Metallteile beschädigt werden oder rosten, so dass das Gehäuse nicht
mehr wasserdicht schließt.
•Waschen Sie Sonnenöl gegebenenfalls sorgfältig mit lauwarmem Wasser
vom Sportgehäuse ab.
•Reinigen Sie das Innere des Sportgehäuses mit einem weichen, trockenen
Tuch. Waschen Sie das Innere des Gehäuses nicht aus.
Führen Sie die obigen Wartungsmaßnahmen bei jeder Verwendung des
Sportgehäuses durch. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel
wie Verdünner, Benzin oder Alkohol. Diese könnten die Beschichtung des
Sportgehäuses angreifen.
Aufbewahren des Sportgehäuses
•Bringen Sie das mit dem Sportgehäuse gelieferte Abstandsstück an, um
den Verschleiß der Dichtung zu verhindern (siehe Abbildung
E
).
•Schließen Sie das Gehäuse, ohne die Verschlusslasche zu schließen. So
verhindern Sie den Verschleiß der Dichtung.
•Sorgen Sie dafür, dass die Dichtung nicht verstaubt.
•Bewahren Sie das Sportgehäuse nicht an einem Ort auf, an dem es Kälte,
großer Hitze, Feuchtigkeit, Naphthalin oder Kampfer ausgesetzt ist.
Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.
Vorbereitungen
Vorbereiten der digitalen Standbildkamera
Setzen Sie die digitale Standbildkamera an einem Ort mit geringer
Luftfeuchtigkeit in das Gehäuse ein. Wird das Sportgehäuse an einem
heißen oder feuchten Ort geöffnet bzw. geschlossen, kann das
Frontglas beschlagen.
Nähere Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zur digitalen
Standbildkamera.
1
Nehmen Sie den Riemen von der digitalen Standbildkamera ab.
2
Setzen Sie den Akku ein.
Verwenden Sie unbedingt einen vollständig geladenen Akku.
3
Setzen Sie einen „Memory Stick Duo“ ein.
4
Öffnen Sie die Objektivabdeckung und schalten Sie
Digitalkamera ein.
Achten Sie beim Öffnen der Objektivabdeckung darauf, das Objektiv
nicht zu berühren.
5
Schalten Sie den LCD-Bildschirm der Digitalkamera ein.
Stellen Sie den Modus-Wahlschalter der Digitalkamera auf „
“ und
öffnen Sie die Objektivabdeckung, um die Digitalkamera einzuschalten.
Der LCD-Bildschirm ist dann eingeschaltet.
6
Schalten Sie die Einstellfunktionen der Digitalkamera auf
„AUTO“.
7
Schalten Sie das AF-Licht der digitalen Standbildkamera auf
„OFF“.
Damit deaktivieren Sie das AF-Licht.
8
Vergewissern Sie sich, dass das Objektiv und der LCD-Bildschirm
der digitalen Standbildkamera sauber sind.
F
Anbringen der Handschlaufe
Es empfiehlt sich, das Sportgehäuse mit angebrachter Handschlaufe
(mitgeliefert) zu verwenden (siehe Abbildung
F
).
Hinweise
•Achten Sie darauf, die Handschlaufe nicht einzuklemmen, wenn Sie
das Sportgehäuse schließen. Wenn die Handschlaufe eingeklemmt
wird, dringt Wasser in das Sportgehäuse ein.
•Der an der Handschlaufe angebrachte Schwimmer soll verhindern,
dass Sie das Sportgehäuse unter Wasser verlieren. Verwenden Sie die
Handschlaufe mit angebrachtem Schwimmer.
G
Einsetzen der digitalen Standbildkamera in
das Sportgehäuse
1
Schalten Sie die digitale Standbildkamera aus.
2
Stellen Sie den Modus-Wahlschalter der Digitalkamera auf „
(
G
-1).
3
Öffnen Sie das Sportgehäuse (
G
-2).
Halten Sie die Lösetaste
1
gedrückt und drehen Sie den
Verschlussknopf
2
in die Richtung von Pfeil
3
, um die Lasche zu
öffnen.
4
Bereiten Sie das Sportgehäuse vor.
Lesen Sie bitte unbedingt den separaten Abschnitt „Umgang mit
der Dichtung“.
Darin finden Sie wichtige Erläuterungen zur Wartung und zum
Gebrauch der Dichtung.
1
Nehmen Sie die Dichtung ab.
2
Verteilen Sie etwas Fett auf der Dichtung.
Entfernen Sie Sand und Staub von der Dichtung, aus der Nut und
von allen Oberflächen des Sportgehäuses, mit denen die Dichtung in
Berührung kommt. Tragen Sie einen dünnen Fettfilm gleichmäßig auf
die Dichtung auf.
3
Setzen Sie de Dichtung ein.
Hinweis
Das Sportgehäuse kann zerkratzt werden und Wasser kann
eindringen, wenn es geschlossen wird, obwohl sich Stand oder
Schmutz auf der Dichtung befindet.
5
Setzen Sie die digitale Standbildkamera in das Sportgehäuse ein
(
G
-3).
Lassen die Objektivabdeckung der Digitalkamera geöffnet. Wenn
Sie das Sportgehäuse mit geschlossener Objektivabdeckung
schließen, kann es zu Störungen kommen.
Vergewissern Sie sich, dass die digitale Standbildkamera richtig
eingesetzt ist.
6
Schließen Sie das Sportgehäuse und die Verschlusslasche
(
G
-4).
Halten Sie das Sportgehäuse fest und schließen Sie die Verschlusslasche,
so dass sie mit einem Klicken einrastet.
Verwenden des Sportgehäuses
H
Aufnahme (siehe Abbildung
H
-1)
1
Schalten Sie das Gerät ein (
H
-2).
Überprüfen Sie, ob der Modus-Wahlschalter normal funktioniert (
H
-3).
Wenn Sie den Modus-Wahlschalter verschieben, wechselt der
Modus in folgender Reihenfolge:
Einzelheiten zu den einzelnen Modi werden auf dem LCD-Bildschirm
angezeigt.
2
Stellen Sie den Modus-Wahlschalter auf den gewünschten
Modus.
Sie können die Aufnahme über den LCD-Bildschirm kontrollieren.
Zum Aufnehmen von Standbildern stellen Sie den Modus-Wahlschalter
des Sportgehäuses auf „
“.
Zum Aufnehmen von bewegten Bildern stellen Sie den Modus-
Wahlschalter des Sportgehäuses auf „
“.
Beim Aufnehmen von bewegten Bildern kann kein Ton aufgenommen
werden.
Nähere Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zur
digitalen Standbildkamera.
3
Drücken Sie den Auslöser (
H
-4).
I
Verwenden/Einstellen verschiedener Funktionen
(siehe Abbildung
I
)
Die verschiedenen Funktionen der digitalen Standbildkamera stehen auch
zur Verfügung, wenn sie in das Sportgehäuse eingesetzt ist.
J
Der Zoom
Verschieben Sie die Zoomtaste (siehe Abbildung
J
).
1
Schieben Sie die Taste für eine Weitwinkelaufnahme in Richtung W.
Das Motiv erscheint weiter entfernt.
2
Schieben Sie die Taste für eine Teleaufnahme in Richtung T. Das Motiv
erscheint näher.
Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
Fett
Använd det fett som följer med. Om du använder andra tillverkares fett
skadas den vattentäta packningen så att vatten kan läcka in.
Imskyddsmedel
Täck glasytan med det medföljande imskyddsmedlet som hindrar imma
från att bildas på glaset.
Medlet är ett effektivt skydd mot imbildning.
Hur du använder imskyddsmedlet
Placera 2 eller 3 droppar av vätskan på frontglaset och sprid ut vätskan
jämnt med hjälp av en tuss, mjuk duk eller näsduk.
Vattentät packning, fett och imskyddsmedel
Du kan köpa vattentäta packningar och fett från närmaste Sony-
återförsäljare.
Vattentät packning (artikelnummer 2-657-740-01)
Fett (artikelnummer 2-582-620-01)
Imskyddsmedel (artikelnummer 3-072-039-01)
Underhåll
•När du fotograferat i den salthaltiga luften vid havet och i dess närhet bör
du tvätta av fodralet ordentligt i sötvatten så att du får bort salt och sand,
och sedan torka av det med en torr, mjuk duk. Du rekommenderas att
sänka ned skyddsfodralet i sötvatten under ungefär 30 minuter. Salt som
blir kvar på skyddsfodralet kan skada dess metalldelar samtidigt som det
finns risk för att det bildas rost, vilket kan leda till läckage.
•Om det har kommit sololja på skyddsfodralet bör du tvätta av det
ordentligt med ljummet vatten.
•Torka ur skyddsfodralets insida med en mjuk och torr duk. Tvätta inte
skyddsfodralets insida.
Ovanstående underhåll bör du utföra varje gång du använt skyddsfodralet.
Använd aldrig någon typ av lösningsmedel när du rengör skyddsfodralet,
t.ex. alkohol, bensin eller thinner, eftersom det kan skada ytbehandlingen.
Förvaring av skyddsfodralet
•Du kan förhindra onödigt slitage på den vattentäta packningen genom att
använda distansplattan som medföljer skyddsfodralet. (Se ill.
E
)
•Du förhindrar också onödigt slitage på den vattentäta packningen genom
att stänga fodralet utan att låsa spännet.
•Se till att det inte samlas damm på den vattentäta packningen.
•Undvik att förvara skyddsfodralet där det är kallt, väldigt varmt eller
fuktigt och förvara det inte heller tillsammans med naftalin eller
malmedel, eftersom det kan skada skyddsfodralet.
Förberedelser
Förbereda den digitala stillbildskameran
Installera den digitala stillbildskameran i ett rum eller liknande plats
där luftfuktigheten är låg. Om du öppnar eller stänger skyddsfodralet
där det är varmt eller fuktigt finns det risk för imbildning på
frontglaset.
Mer information finns i den medföljande bruksanvisningen till den digitala
stillbildskameran.
1
Ta bort remmen från den digitala stillbildskameran.
2
Sätt i batteriet.
Se till att batteriet du använder är fulladdat.
3
Sätt i ”Memory Stick Duo”.
4
Öppna objektivskyddet och slå på strömmen till den digitala
stillbildskameran.
Var noga med att inte vidröra linsen, när objektivskyddet öppnas.
5
Slå på LCD-skärmen på den digitala stillbildskameran (läget
”ON”).
Ställ lägesväljaren på den digitala stillbildskameran i läget ”
” och
öppna sedan objektivskyddet för att slå på den digitala
stillbildskameran. LCD-skärmen slås på (läget ”ON”).
6
Ställ in alla inställningarna på den digitala stillbildskameran i
automatiskt läge ”AUTO”.
7
Ställ AF-belysningen på den digitala stillbildskameran på ”OFF”.
Det stänger av AF-belysningen.
8
Kontrollera att linsen och LCD-skärmen på den digitala
stillbildskameran inte är smutsiga.
F
Sätt fast handlovsremmen
Du rekommenderas att sätta fast handlovsremmen (medföljer) innan du
använder skyddsfodralet. (Se ill.
F
)
Obs!
•Se upp så att inte handledsremmen kommer i kläm när du stänger
skyddsfodralet. Om handledsremmen kommer i kläm kommer vatten
att läcka in i skyddsfodralet.
•Flytdynan på handlovsremmen förhindrar att du förlorar
skyddsfodralet under vattnet. Använd handlovsremmen med
flytdynan fäst.
G
Sätta in den digitala stillbildskameran i
skyddsfodralet
1
Slå av strömmen till den digitala stillbildskameran.
2
Ställ lägesväljaren på den digitala stillbildskameran i läget ”
”.
(
G
-1)
3
Öppna skyddsfodralet (
G
-2)
Håll frigöringsknappen
1
intryckt och vrid samtidigt låsvredet
2
i den
riktning som pilen
3
anger för att öppna låset.
4
Gör i ordning skyddsfodralet.
Du bör ha läst avsnittet ”Hantering av den vattentäta
packningen”.
Viktig information om underhåll och hantering av den vattentäta
packningen finns i den här bruksanvisningen.
1
Ta bort den vattentäta packningen.
2
Smörj den vattentäta packningen med fett.
Torka bort sand och smuts från den vattentäta packningen och torka
rent i packningskanalen och på packningens anliggningsyta på
skyddsfodralet. Smörj in den vattentäta packningen med ett tunt,
jämt fettlager.
3
Inpassning av den vattentäta packningen.
Obs!
Skyddsfodralets yta kan repas eller du kan råka ut för läckage om du
stänger luckan när det finns sand eller smuts på den vattentäta
packningen.
5
Sätt in den digitala stillbildskameran i skyddsfodralet. (
G
-3)
Låt objektivskyddet på den digitala stillbildskameran vara öppet.
Om skyddsfodralet tvingas igen medan objektivskyddet är stängt
finns det risk för att funktionsfel uppstår.
Kontroller att den digitala stillbildskameran sitter rätt.
6
Stäng luckan till skyddsfodralet och lås spännet. (
G
-4)
Stäng luckan till skyddsfodralet och lås spännet så att det klickar på
plats.
Använda skyddsfodralet
H
Inspelning (se ill.
H
-1)
1
Slå på strömmen. (
H
-2)
Kontrollera att lägesväljaren fungerar som den ska. (
H
-3)
Du ändrar läge genom att skjuta lägesväljaren åt lämpligt håll enligt
följande:
Mer information om de olika lägena finns på LCD-skärmen.
2
Ställ lägesväljaren i önskat läge.
Du kan ta bilder samtidigt som du tittar på LCD-skärmen.
Om du vill ta stillbilder ställer du lägesväljaren på skyddsfodralet på
”.
Om du vill spela in rörliga bilder ställer du lägesväljaren på
skyddsfodralet på ”
”.
Du kan inte spela in ljud när du spelar in rörliga bilder.
Mer information finns i den medföljande bruksanvisningen till den
digitala stillbildskameran.
3
Tryck på avtryckaren. (
H
-4)
I
Använda/Ställa in olika funktioner (se ill.
I
)
Du kan använda den digitala stillbildskamerans olika funktioner sedan du
har installerat den i skyddsfodralet.
J
Använda zoomen
Skjut zoomknappen. (Se ill.
J
)
1
Tryck på W-sidan för vidvinkelläge. (Motivet verkar ligga längre bort.)
2
Tryck på T-sidan för telefoto. (Motivet verkar ligga närmare.)
Obs!
•Det kan hända att fotograferingsavståndet minskar när du använder
blixten med kameran i skyddsfodralet.
•Om strömmen till den digitala stillbildskameran lämnas påslagen utan att
någon manövrering sker, så slås kameran automatiskt av efter en viss tid
för att förhindra att batteriet laddas ur. Vill du använda den digitala
stillbildskameran igen slår du på strömmen igen. Mer information finns i
den medföljande bruksanvisningen till den digitala stillbildskameran.
K
Uppspelning med hjälp av styrknappen
Du kan visa bilder på LCD-skärmen med hjälp av styrknappen. Du kan inte
höra ljudet.
1
Slå på strömmen.
2
Ställ lägesväljaren på ”
”. (
K
-1)
3
Välj önskad bild med hjälp av kontrollknappen. (
K
-2)
K
-2
1
För att visa föregående bild
K
-2
2
För att visa nästa bild
Ta ur den digitala stillbildskameran
1
Stäng av strömmen.
2
Öppna skyddsfodralet.
3
Ta ut den digitala stillbildskameran ur skyddsfodralet.
När den digitala stillbildskameran har använts en längre tid blir den
varm. Innan du tar ut den digitala stillbildskameran bör du stänga av
strömmen och låta den stå oanvänd en stund så att den hinner svalna.
Se till så att du inte tappar den digitala stillbildskameran när du
tar ur den.
Obs!
Torka av skyddsfodralet så att det är torrt och torka också dig själv så att
inget vatten kommer på den digitala stillbildskameran.
Felsökning
Symptom
Det finns vattendroppar inne
i skyddsfodralet.
Inspelningsfunktionen
fungerar inte.
Specifikationer
Material
Plast (PC, ABS), rostfritt stål, glas
Vattenbeständigt
Vattentät packning, spänne
Tryckbeständighet
Till ett vattendjup på upp till 3 meter
Kontroller/knappar som kan styras från utsidan
Strömbrytare, kameraläge, slutare, zoomning, kontroller (blixt, makro,
självutlösare, granskning), MENU, bildstorlek/radera, skärmknapp,
bildstabilisering, diabildsvisning
Storlek
Ca. 119
×
74
×
34 mm (b/h/d)
(exklusive utstickande delar)
Vikt
Ca. 125 g (endast skyddsfodralet)
Inkluderade artiklar
Skyddsfodral (1)
Handlovsrem (1)
Flytdynan (1)
Fett (1)
Imskyddsmedel (1)
Distansplatta (1)
Uppsättning tryckt dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan förbehåll.
Hinweise
•Wenn Sie bei angebrachtem Sportgehäuse den Blitz verwenden, kann sich
die Reichweite des Blitzes verringern.
•Wenn Sie an der eingeschalteten Digitalkamera einige Zeit keine
Bedienung vornehmen, schaltet sie sich automatisch aus, damit die
Batterie geschont wird. Schalten Sie die Kamera wieder ein, wenn Sie
wieder aufnehmen möchten. Nähere Erläuterungen finden Sie in der
Bedienungsanleitung zur digitalen Standbildkamera.
K
Wiedergabe mit der Steuertaste
Mit der Steuertaste können Sie Bilder auf dem LCD-Bildschirm
wiedergeben. Der Ton ist dabei nicht zu hören.
1
Schalten Sie die Kamera ein.
2
Stellen Sie den Modus-Wahlschalter auf „
“ (
K
-1).
3
Wählen Sie mit der Steuertaste das gewünschte Bild aus (
K
-2).
K
-2
1
Zurückschalten zum vorherigen Bild
K
-2
2
Weiterschalten zum nächsten Bild
Herausnehmen der digitalen Standbildkamera
1
Schalten Sie die Kamera aus.
2
Öffnen Sie das Sportgehäuse.
3
Nehmen Sie die digitale Standbildkamera aus dem
Sportgehäuse.
Wenn die digitale Standbildkamera längere Zeit benutzt wird, erwärmt
sie sich. Lassen Sie die Kamera nach dem Ausschalten deshalb einige
Zeit abkühlen, bevor Sie sie aus dem Sportgehäuse nehmen.
Achten Sie darauf, die digitale Standbildkamera nicht fallen zu
lassen, wenn Sie sie aus dem Gehäuse nehmen.
Hinweis
Trocknen Sie das Sportgehäuse und sich selbst ab, bevor Sie das
Sportgehäuse öffnen, damit kein Wasser auf die digitale Standbildkamera
tropfen kann.
Störungsbehebung
Symptom
Im Sportgehäuse befinden
sich Wassertropfen.
Es kann nicht aufgenommen
werden.
Technische Daten
Material
Kunststoff (PC, ABS), Edelstahl, Glas
Wasserfestigkeit
Dichtung, Verschlusslasche
Druckfestigkeit
Bis zu einer Wassertiefe von 3 m
Von außen bedienbare Schalter/Tasten mit folgenden Funktionen
Ein/Aus, Modus, Auslöser, Zoom, Steuerung (Blitz, Makroaufnahme,
Selbstauslöser, Rückschau), MENU, Bildgröße/Löschen, Bildschirmanzeige,
Bildstabilisierung, Dia-Show
Abmessungen
Ca. 119
×
74
×
34 mm (B/H/T)
(ohne vorstehende Teile)
Gewicht
Ca. 125 g (nur Sportgehäuse)
Mitgeliefertes Zubehör
Sportgehäuse (1)
Handschlaufe (1)
Schwimmer (1)
Fett (1)
Antibeschlagmittel (1)
Abstandsstück (1)
Anleitungen
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Orsak/Åtgärder
•Det finns repor eller sprickor på den
vattentäta packningen.
b
Byt ut den vattentäta packningen mot en
ny.
•Den vattentäta packningen har inte satts i
ordentligt.
b
Se till att den vattentäta packningen sitter
rätt i packningskanalen.
•Spännet är inte ordentligt låst.
b
Lås spännet så att det klickar på plats.
•Batteriet är tomt.
b
Ladda upp batteriet helt.
•Det ”Memory Stick Duo” du satt i är fullt.
b
Sätt i ett annat ”Memory Stick Duo” eller
radera onödiga data från ”Memory Stick
Duo”.
•Skrivskyddsfliken* på ”Memory Stick Duo”
är ställd på LOCK (låst).
b
Ställ spärren i inspelningsläge eller sätt i
en ny ”Memory Stick Duo”.
*
Även om det finns en skrivskyddsflik kan
den se olika ut och vara olika placerad på
olika ”Memory Stick Duo”.
v
Sprickor
v
Böjning
v
Ojämnheter
v
Små
bristningar
v
Repor
v
Inbäddad
sand
Ursache/Abhilfemaßnahmen
•Die Dichtung weist Risse oder Kratzer auf.
b
Tauschen Sie die Dichtung gegen eine
neue aus.
•Die Dichtung wurde nicht richtig eingesetzt.
b
Setzen Sie die Dichtung gleichmäßig in die
Nut ein.
•Die Verschlusslasche ist nicht geschlossen.
b
Schließen Sie die Verschlusslasche, so dass
sie mit einem Klicken einrastet.
•Der Akku ist erschöpft.
b
Laden Sie den Akku vollständig auf.
•Der „Memory Stick Duo“ ist voll.
b
Setzen Sie einen anderen „Memory Stick
Duo“ ein oder löschen Sie nicht benötigte
Daten vom „Memory Stick Duo“.
•Der Schreibschutzschieber* des „Memory
Stick Duo“ steht auf LOCK.
b
Den Schieber auf die Aufnahmeposition
stellen, oder einen neuen „Memory Stick
Duo“ einsetzen.
*
Vorhandensein, Position und
Funktionsweise des
Schreibschutzschiebers variieren je nach
verwendetem „Memory Stick Duo“.
v
Smuts
v
Sand
v
Hår
v
Damm
v
Salt
v
Trådrester
A
E
B
C
D
Dichtung
Vattentät packning
Taste
(Bildschirmanzeigeschalter)
-knapp (skärmknapp)
Steuertaste
Styrknapp
Verschlussknopf
Låsvred
Taste MENU
MENU-knapp
Taste
(Bildgröße/
Löschen)
-knapp (bildstorlek/
radering)
Haken für
Handschlaufe
Krok för
handlovsrem
Taste POWER
POWER-knapp
Zoomtaste
Zoomknapp
Dichtung
Vattentät packning
Dichtung
Vattentät packning
Frontglas
Frontglas
Auslöser
Avtryckare
H
F
I
1
4
2
Taste
(Blitz)/
Steuertaste
-knapp (blixt)/
styrknapp
Taste
(Rückschau)/
Steuertaste
-knapp (granskning)/
styrknapp
3
1
J
2
4
2
1
G
Schwimmer
Flytdynan
Taste
(Macrotaste)/
Steurtaste
-knapp (makro)/
styrknapp
Taste
(Bildschirmanzeigeschalter)
-knapp
(skärmknapp)
Auslöser
Avtryckare
Taste
(Bildstabilisierung)
-knapp
(bildstabilisering)
Taste POWER
POWER-knapp
Zoomtaste
Zoomknapp
1
2
Taste MENU
MENU-knapp
K
2
1
Taste
(Bildgröße/Löschen)
-knapp
(bildstorlek/radering)
3
Zoomtaste
Zoomknapp
Taste
(Selbstauslöser)/
Steuertaste
-knapp (självutlösare)/
styrknapp
v
Schmutz
v
Sand
v
Haare
v
Staub
v
Salz
v
Fasern
v
Risse
v
Verformungen
v
Druckstellen
v
Feine
Kerben
v
Kratzer
v
Sandeinschlüsse
Abstandsstück
Distansplatta
Taste
(Bildstabilisierung)
-knapp
(bildstabilisering)
Modus-Wahlschalter
Lägesväljare
Lösetaste
Låsvred
Taste
(Dia-Show)
-knapp
(diabildsvisning)
Modus-
Wahlschalter
Lägesväljare
Taste
(Dia-Show)
-knapp
(diabildsvisning)
Sample
Für die Einrichtungen